Kontakt wychowawcy z rodzicami klasy

Rodzice/Opiekunowie mają prawo do:

 1. Uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci
 2. Wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi i moralnymi w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych.
 3. Wspierania edukacji dziecka i jego wychowania w każdej z faz rozwoju.
 4. Uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej i psychologicznej w zakresie zagadnień związanych z nauką dziecka, jego wychowaniem i zdrowiem.
 5. Indywidualnych spotkań z nauczycielami w uzgodnionych obustronnie terminach.
 6. Uzyskiwania pełnej, rzeczowej informacji o postępach dziecka, jego osiągnięciach oraz trudnościach w nauce i zachowaniu.
 7. Otrzymywania informacji i wskazówek o sposobach rozwijania i usprawniania umiejętności dziecka w świetle uzyskanej oceny szkolnej.
 8. Zapoznania się z treścią podstawowych dokumentów szkoły (Statut, WSO, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, inne)
 9. Współtworzenia planu wychowawczego szkoły i klasy
 10. Zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania z danego przedmiotu oraz z zachowania.
 11. Skorzystania z oferty zajęć dodatkowych dla uczniów na terenie szkoły.
 12. Dyskrecji i życzliwości podczas rozmów na temat swojego dziecka.

 

Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek:

 1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły i aktualizacji danych osobowych ucznia do dnia 30 września każdego roku. W przypadku wyjazdu rodziców za granicę rodzic ma obowiązek poinformowania szkoły, kto jest prawnym opiekunem dziecka w czasie nieobecności rodziców.
 2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne (w przypadku niedopełnienia tego obowiązku zostaną podjęte środki dyscyplinarne zgodnie z § 44 WSO i obowiązującymi przepisami)
 3. Rodzic/opiekun jest współodpowiedzialny za przygotowanie dziecka do lekcji (przynoszenie książek, zeszytów, przyborów, odrabiania prac domowych) oraz schludny, adekwatny do sytuacji i pogody ubiór.
 4. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do regularnego kontaktu ze szkołą i przestrzegania wyznaczonych terminów zebrań rodzicielskich -w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu prosimy o skontaktowanie się z wychowawcą w przeciągu tygodnia od terminu odbytego spotkania. (W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami podjęte zostaną środki dyscyplinarne zgodnie  z obowiązującymi przepisami). Nieobecność na zebraniach rodziców jest równoznaczna z   wyrażeniem zgody na decyzje na nim podjęte.
 5. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych powinno być przez rodziców potwierdzone pisemnie w zeszycie korespondencji.
 6. W przypadku nieobecności dziecka w szkole, rodzice/opiekunowie kontaktują się do trzech dni z wychowawcą w celu powiadomienia go o przyczynie absencji dziecka.
 7. Rodzic ma obowiązek pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka na pierwszej lekcji wychowawczej w klasach „L” i do trzech dni w klasach „U”, od powrotu dziecka do szkoły (po tym terminie usprawiedliwienia nie będą uwzględniane). Usprawiedliwienia powinny znajdować się w zeszycie korespondencji.