Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego " Nie siedź w domu, wyjdź na słońce"

05-03-2019

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży:

„ Nie siedź w domu, wyjdź na słońce”

Organizowanego przez:

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

oraz Zespół Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie

1.  Cele konkursu:

 • promocja zdrowego trybu życia, ruchu i dbania o piękno otaczającej przyrody,
 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
 • wspieranie postaw twórczych,
 • promowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego.

2. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży powiatu pszczyńskiego, klas 0-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum.
 • prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu,
 • w konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe,
 • nadesłane prace prosimy nie zginać, nie rolować i nie oprawiać,
 • każda praca na odwrocie musi posiadać czytelny opis (autor, wiek, placówka, nauczyciel),
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz wypełnienie pisemnej zgody: oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna (w załączniku nr 1) trwałe umocowanie jej na odwrocie pracy,
 • do prac należy również dołączyć pisemną zgodę: oświadczenie nauczyciela (w załączniku nr 2)

3. Format:  A3

4. Technika: rysunek, malarstwo, grafika

5. Termin: do 10.05.2019     

     adres:   Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej                                                                                                                  ul. 3 Maja7,    43-200 Pszczyna

6. Ocena prac, nagrody i prezentacja:

 • każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z kategorii wiekowych:

I grupa: 6 - 10 lat,

II grupa: 11 – 15 lat,

 • oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora,
 • prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury,
 • Jury konkursu oceniać będzie: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej, estetykę wykonania,
 • decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne,
 • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o wynikach konkursu.

7. Postanowienia końcowe:

 • w uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu,
 • warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu,
 • wszystkie dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie,
 • niniejszy regulamin i oświadczenie dostępne są na stronach internetowych Organizatorów:
 •    ,   http://www.zs3s.pna.pl/

 

Załącznik nr 1  ZGODA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

Załącznik nr 2   OŚWIADCZENIE  NAUCZYCIELA