Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespół Szkół nr Specjalnych 3  im. Janusza Korczaka w Pszczynie

Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka .

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.

Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• filmy nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

• nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,

• informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli

• listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone,

• niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście.

Wyłączenia:

• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. wersję kontrastową,

2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

3. wyróżnienie odnośników,

4. większość grafik posiada opisy alternatywne

5. tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,

6. nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,

7. linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,

8. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-17.

Deklarację sporządzono na podstawie analizy stron internetowych instytucji zgodnie ze standardem dostępności WCAG 2.0 dokonanej podczas przeprowadzania monitoringu dostępności przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bonafidesw ramach projektu Śląskie bez barier realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Deklarację sporządzono także na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Jakub Mizera, cubagreeberg@gmail.com  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 514 33 66 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie

 

Zespół Szkół nr 3  Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie

ul. Zamenhofa 5

43-200 Pszczyna

Tel.: (32) 210 03 40

telefon komórkowy 504 255 985

email: pzsspszczyna@poczta.onet.pl

www.zs3s.pna.pl

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 3  Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie

ul. Zamenhofa 5

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się strony od ul ul. Zamenhofa 5 Wejście to jest nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu, gdyż prowadzą do niego schody. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się trzydzieści metrów od wejścia głównego i jest ono oznakowane, przy tym wejściu zainstalowano dźwig dla osób niepełnosprawnych,  oraz wyznaczono miejsca parkingowe.

Przy wejściu głównym i przy wyjściu z windy znajdują się tablice informacyjne na temat planu budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze jak i na

I piętrze. Na parter oraz pierwsze, drugie i trzecie piętro można wjechać dźwigiem do przewozu osób.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, w końcu korytarza po prawej stronie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku tabliczki przy drzwiach do pomieszczeń biurowych posiadają opisy wydziałów w alfabecie Brajla. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. Przed zejściem ze schodów w głównej klatce schodowej zamontowano ostrzegawczy pas z wypustkami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Zespół Szkół nr 3  Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych we wszystkich swoich oddziałach, pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenia dokonać można:

Tel.: (32) 210 03 40

telefon komórkowy 504 255 985

email: pzsspszczyna@poczta.onet.pl

www.zs3s.pna.pl

 

Uwaga:

1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej

w kontaktach z szkołą.

2. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.

3. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, wizyta w szkole nie musi być wcześniej uzgadniana.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na końcu korytarza.