Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka. 

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
 • informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli,
 • listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone,
 • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście.

Wyłączenia dopuszczalne:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników,
 • większość grafik posiada opisy alternatywne,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Pozostałe informacje

Deklarację sporządzono także na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.08.17                                                                   Data ostatniego przeglądu 2021.03.31

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W sprawie problemów wynikających z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej oraz w celu uzyskania informacji w innej formie, niż prezentowana na stronie, kontaktować się można w następujący sposób:

 • telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły, nr telefonu: 32 210 03 40. 
 • mailowo, z koordynatorem dostępności - Magdalena Baranowska, e-mail: baranowska.magdalena@zs3s.pna.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą mailową na adres: baranowska.magdalena@zs3s.pna.pl lub konieczny.jolanta@zs3s.pna.pl .

Procedura rozpatrywania zgłoszeń:

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać: adres strony intermetowej z niedostępną dla zgłoszeniodawcy treścią, dane osoby zgłaszającej oraz sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Adres i dane kontaktowe: 

 • nazwa: Zespół Szkół nr 3  Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie,
 • adres: ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna
 • telefon: (32) 210 03 40 lub 504 255 985
 • e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl 
 • strona: www.zs3s.pna.pl

Lokalizacja

 • Lokalizacja placówki w pobliżu Centrum Przesiadkowego gwarantuje dobrą dostępność dla osób poruszających się środkami komunikacji miejskiej. Dla osób korzystających z transportu samochodowego udostępniony jest przestronny parking. Parking samochodowy znajduje sie z boku budynku placówki z wjazdem bezpośrednio z drogi głównej (ul. Bogedaina) 

Architektura dostępności:

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajduje się strony od ul ul. Zamenhofa 5 Wejście to jest nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu, gdyż prowadzą do niego schody. Trzydzieści metrów od wejścia głównego znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych i jest ono oznakowane. Platforma nie obejmuje najniższej kondygnacji, czyli piwnicy. Wyznaczono miejsca parkingowe zgodnie z przepisami, oznaczone w pionie i poziomie.
 • Przy wejściu głównym zamontowany jest domofon, a pzry platformie dzwonek umożliwiający wezwanie obsługi.
 • Wchodząc wejściem głównym, wewnątrz budynku znajduje się tablice informacyjne na temat jego planu..
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze, na I i II piętrze. Na parter oraz pierwsze i drugie piętro można wjechać platformą do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym i drugim piętrze.
 • Schody do budynku oznaczone są kontrastowo, pierwszy i ostatni stopień.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek placówki posiada odpowiednie procedury i sprzęt oraz jest właściwie oznakowany na wypadek sytuacji kryzysowej. Tym samym umożliwia sprawną ewakuację osób niepełnosprawnych.
 • Szkoła nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Mimnistrów z 12 kwietnia 2012 wsprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (D.U. 2012 nr 0, poz. 526 ze zm.), 
 • Ustawa z 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron intermnetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (D.U. 2019, poz. 848)