Indywidualizacja

W roku szkolnym 2011/2012 w  Szkole Podstawowej  nr 23 Specjalnej w Pszczynie odbywały się zajęcia dodatkowe dla klasy łączonej I-III, których celem było wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w procesie nauczania, wychowania oraz dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego. Dzieci zostały objęte projektem ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów    i uczennic w klasach I-III szkoły podstawowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Dla nich przygotowano ofertę czterech zajęć dodatkowych. Uczniowie i uczennice klasy I-III wykonywały ćwiczenia, doskonaliły technikę czytania i pisania, zgłębiały wiadomości matematyczne i  przyrodnicze, a także uczestniczyli w zajęci z muzykoterapii i psychoterapii. Do nauki często wykorzystywane były formy zabawowe, które aktywizowały do pracy i mobilizowały do ukończenia ćwiczenia. Uczniowie i uczennice samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązywali proste zadania i osiągali swoje małe sukcesy. Podczas realizacji zajęć w ramach projektu wykorzystywane były zakupione pomoce dydaktyczne oraz  programy komputerowe, które uatrakcyjniły naukę i pozwoliły na innowacyjne prowadzenie zajęć przez nauczycieli. Obserwacja uczniów i uczennic pozwoliła zauważyć wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia chętnie w nich uczestniczyli i znacznie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy. Rodzice mogli również skorzystać z zajęć otwartych, na których mogli zobaczyć jak się pracuje z uczniem i jak powinna wyglądać praca z dzieckiem w domu. Przeprowadzane zajęcia wyzwoliły wiele emocji, ich specyficzny charakter pozwolił usprawnić  zaburzone  funkcje, wyrównywać deficyty i doskonalić funkcje najmniej zaburzone, tak  by mogły stanowić istotne wsparcie, a nawet zastępstwo tych, które niedomagają. Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami  w nauce ma charakter długofalowy, a jej efekty nie są widoczne z dnia na dzień. Aby zajęciom nadać jak największą efektywność i jednocześnie zadbać  o ich atrakcyjną,  zachęcającą  do pracy formę,  która będzie akceptowana  przez uczniów,  już i tak zniechęconych piętrzącymi się przed nimi trudnościami  szkolnymi zdecydowano, że w roku szkolnym 2012/2013 zajęcia będą kontynuowane w podobnej formie. 

Realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic  klas I-III szkoły podstawowej” została zakończona oraz przyniosła spodziewane efekty.

Oprac. Jadwiga Kwoka

     

Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna  w Pszczynie to placówka  nastawiona na pracę z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Tutaj każdy uczeń traktowany jest indywidualnie, a edukacja nastawiona jest na każde dziecko, które wymaga optymalnego dostosowania opieki i wsparcia. Dlatego nauczyciele muszą doskonale znać potrzeby, możliwości, specyfikę działania swoich wychowanków, aby umieć im pomóc w pokonywaniu trudności i w kształtowaniu osobowości. Pomoc wymaga szeregu różnorodnych przedsięwzięć. Nie może ograniczyć się tylko do przekazywania wiedzy i kontrolowania wiadomości. Aby nauczyciel mógł wesprzeć wysiłki ucznia, musi sam doskonale orientować się co do jego możliwości, postępów, jakie dokonują się w dziecku oraz sposobów zachęcania, motywowania i uświadamiania, że wysiłek się opłaca. Zasadnicze znaczenie ma tu indywidualizacja, która w tej szkole nie jest czymś nowym, wynika ona z inności każdego wychowanka, z którym przyszło współpracować nauczycielom i specjalistom Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka  w Pszczynie.

Sprostać takim wyzwaniom nie jest łatwo, dlatego szkoła przystąpiła do realizacji projektu   ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic w klasach I- III szkoły podstawowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o wartości 30.000zł, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX realizowanego przez Powiat Pszczyński w okresie od 1 września 2011r. do 29 czerwca 2012r.

Projektem zostało objętych 11 uczniów klasy łączonej I- III szkoły podstawowej. To dla nich przygotowano ofertę czterech zajęć dodatkowych: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematyczno- przyrodniczej, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz zaburzeniami w zachowaniu z elementami muzykoterapii i psychoterapii- łącznie 90 godzin,  poprowadzą je nauczyciele- specjaliści pracujący w Zespole Szkół. Szkoła doposażyła swoją bazę dydaktyczną w pakiety do diagnozy oraz do korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych Dla celów projektu  wyremontowano i pomalowano klasopracownię, która teraz cieszy oko wszystkich. Zakupiono kolorowe, praktyczne  meble do przechowania  pomocy i materiałów. Sala lekcyjna jest teraz bezpieczna i bardziej przyjazna uczniom, jest tam miejsce na zabawę i pracę indywidualną.

Pierwsze zajęcia w ramach programu odbyły się 2 listopada, terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami  w nauce ma charakter długofalowy, a jej efekty nie są widoczne z dnia na dzień. Aby zajęciom nadać jak największą efektywność i jednocześnie zadbać  o ich atrakcyjną,  zachęcającą  do pracy formę, która będzie akceptowana  przez uczniów  już i tak zniechęconych piętrzącymi się przed nimi trudnościami  szkolnymi, warto posłużyć się  ciekawymi i adekwatnymi do potrzeb pomocami  dydaktycznymi. Zostały zakupione piękne, estetyczne, nowoczesne pomoce dydaktyczne między innymi: kolorowe, różnorodne  gry dydaktyczne, układanki, klocki, pomoce usprawniające małą i dużą motorykę, zabawy językowe, warsztaty matematyczne, puzzle instrumenty muzyczne, chusty terapeutyczne, piłeczki emocjonalne, zeszyty ćwiczeń, materiały papiernicze, sztalugi i wiele innych, które zachęcają do pracy, nie przytłaczają i uatrakcyjniają lekcje  w klasie. Przeprowadzane zajęcia wyzwalają wiele emocji, ich korekcyjno – kompensacyjny charakter pozwala usprawnić zaburzone funkcje, wyrównywać deficyty i doskonalić funkcje najmniej zaburzone, tak by mogły stanowić istotne wsparcie, a nawet zastępstwo tych, które niedomagają.

Utopią jest myślenie, że szkoła będzie kojarzyła się uczniom z samą radością i sukcesem, jednak nauczanie zindywidualizowane daje szansę na taką radość. To widać na załączonych zdjęciach z zajęć.

Nauka przez zabawę- to jest to! Dzieci to lubią.

oprac. J.  Kwoka