Mam zawód mam pracę

Ankieta rekrutacyjna | Regulamin | Formularz zgłoszeniowy | Oświadczenie

Powiat Pszczyński ogłasza rekrutację do projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

TERMIN REKRUTACJI: od 16 stycznia 2012 r. do 27 lutego 2012 r.

Zaplanowane w ramach projektu działania:

 • udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;

 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki;

 • zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, matematyki;

 • kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD (do projektowania w architekturze krajobrazu, do projektowania w geodezji) 
  i SEP 1 kV, prawo jazdy kat. B, C, kurs: obsługi programów księgowych, spawacza, florystyczny, stylizacji paznokci, operatora wózka widłowego;

 • praktyki/staże m.in. w branży spożywczej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;

 • wizyty studyjne u pracodawców;

 • doposażenie szkół/placówek technicznych, które kształcą na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Na platformie tej dostępne będą 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.

W ramach projektu doposażone zostaną szkoły/placówki techniczne, które prowadzą kształcenie na kierunkach zgodnych 
z Regionalną Strategią Innowacji.

Wykaz szkół objętych projektem, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pszczyński:

 1.  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli:
 • ​Technikum nr 2
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 1.  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie:
 • ​Technikum nr 2
 1. ​Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie:
 • ​Technikum nr 1
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

 1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie:
 • ​Technikum nr 3
 1. ​Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Pszczynie:

 • ​Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Specjalna

Projekt skierowany jest do uczniów klas:

 • pierwszej i drugiej w dwuletnich zasadniczych szkołach zawodowych

 • drugiej i trzeciej w trzyletnich zasadniczych szkołach zawodowych

 • drugiej, trzeciej i czwartej technikum.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

 • formularza zgłoszeniowego do Projektu;

 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • ankiety rekrutacyjnej.

Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w terminie od 16 stycznia 2012 r. do 27 lutego 2012 r. w Wydziale Oświaty 
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, pokój nr 39, tel. (32) 449 23 08 oraz w Wydziale Promocji Powiatu 
i Integracji Europejskiej, pokój nr 7, tel. (32) 449 23 63.

Dokumenty dostępne w sekretariatach szkół oraz na stronie powiatu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego