Biofeedback

Innowacja Pedagogiczna | Neurostymulacja

Mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal mózgowych. Tę właściwość  wykorzystuje  EEG Biofeedback , nazywany również neurofeedbackiem.  Neurofeedback stwarza możliwość „naprawienia” dysfunkcji mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal o pewnych częstotliwościach  powodujących na przykład problemy ze skupieniem się i  koncentracją, nadmiernym napięciem i lękiem, nadpobudliwością ruchową lub przeciwnie - ospałością.  Terapia przynosi znaczące efekty w przypadku osób z objawami ADHD, autyzmem.

Urządzeniem do treningu EEG Biofeedback  jest elektroencefalograf z odpowiednim oprogramowaniem. Na skórze czaszki pacjenta  w różnych miejscach umieszcza się elektrody, których zadaniem jest zbieranie danych o występowaniu w danym momencie poszczególnych rytmów fal mózgowych. Oprogramowanie z kolei przekształca te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz wyświetlony na ekranie komputera.  Zadaniem pacjenta jest skupienie się na tym obrazie, aby siłą swojej woli poruszyć np. samochód widziany na ekranie.  W ten sposób powstaje sprzężenie zwrotne-pacjent widzi efekt pracy swoich fal mózgowych. Poprawne wykonanie zadania nagradzane jest punktami, albo sygnałem. Oczywiście nagroda pojawia się, jeśli aktywność fal mózgowych znajduje się w pożądanej częstotliwości. W przeciwnym razie obraz na monitorze pozostaje nieruchomy, co oznacza niepoprawną pracę fal. Nagroda ma być motywacją dla mózgu do dalszej pracy w poprawnym kierunku. W ten sposób pacjent uczy się aktywowania odpowiednich częstotliwości fal mózgowych, co doprowadza do normalizacji pracy organizmu i osiągnięcia postawionego sobie celu.

Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych, które pacjent może wyćwiczyć, określone są na podstawie badań naukowych i zależne są od wieku. Trenowane są różne zakresy częstotliwości. Jest to uzależnione od złożoności problemu. Według statystyk metoda ta jest skuteczna u 80 do 95% pacjentów .

Ponieważ odpowiednio  prowadzona terapia EEG biofeedback  jest metodą bezpieczną i  bez efektów ubocznych można zastosować ją już u dzieci. W celu dokładnej diagnozy problemu, podniesienia skuteczności terapii  i upewnienia się co do ewentualnych przeciwwskazań, przed przystąpieniem do terapii wskazana jest konsultacja neurologiczna.

Częstotliwość sesji EEG biofeedback  w naszej szkole to  raz w tygodniu, w ramach zajęć rewalidacyjnych.  Do terapii  uczniowie kwalifikowani są  zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego  wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną i przez zespół nauczycieli do spraw rewalidacji.  Rocznie to około 20 uczniów.

Czas jednej sesji waha się w granicach 1 5 do 45 minut. Pozostała część zajęć wykorzystywana jest na trening relaksacyjny.  Liczba i czas sesji uzależnione są od wieku ucznia, problemu, a jej efekt od zaangażowania pacjenta.

Od roku szkolnego 2016/2017 terapia odbywa się na nowym sprzęcie z oprogramowaniem firmy Elmiko.

Wyposażenie szkoły w nowe urządzenie sfinansowane zostało w 75% ze środków pozyskanych z charytatywnej akcji "Reklama Dzieciom", organizowanej przez TVP. Miło nam się pochwalić, że wniosek o dofinansowanie wystosowany z ramienia Stowarzyszenia "Razem" pozytywnie przeszedł ocenę i zostaliśmy jedną ze 100 organizacji, które  wytypowano do otrzymania pieniędzy pochodzących z dochodu uzyskanego w akcji.  Pozostałe 25 % kosztów pochodzi  ze środków  własnych Stowarzyszenia i Zespołu Szkół.

Romana Baron